व्यापक जीवनभर शिक्षा केन्द्र (Umeda)     पहुँच

अबेनो नागरिक अध्ययन केन्द्र(Abeno)   पहुँच

नाम्बा नागरिक अध्ययन केन्द्र(Namba)   पहुँच