ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร (Umeda)    เข้าถึง

ศูนย์ อาเบะโนะ เพื่อการศึกษาพลเมือ(Abeno)  เข้าถึง

ศูนย์ นัมบะ เพื่อการศึกษาพลเมือง(Namba)  เข้าถึง